ראשי> הרשמה
טופס הרשמה
קוד אבטחה

תקנון שימוש באתר אינטרנט תאריך עדכון אחרון 09/11/2014

1. הגדרות

אתר רד בורד (להלן: "האתר")– בעל האתר ו/או מי מטעמו.
משתמש – כל פרט (אדם ו\או תאגיד ו\או גוף כלשהם) או מי מטעמם העושה שימוש מכל סוג-שהוא באתר, באמצעות כל כלי ו\או מכשיר המאפשר לבצע שימוש באתר לרבות מחשב ומכשיר סלולרי.
ייעוד האתר: רשת חברתית לדיונים והבעת דיעות בין משתמשים.

2. כללי

א. כל האמור במסמך זה הנכתב בלשון זכר מתיחס גם לנקבה ולהיפך. כמו-כן כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.
ב. בכל במקרה של סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין כל פרסום בכל מקום ומכל סוג, תגברנה הוראות הכתוב במסמך זה, למעט בפרסום בו יצויין במפורש כי הוראותיו גוברות על הוראות מסמך זה.
א. השימוש באתר רד בורד, ובכללו צפייה בתוכן המובא מן האתר, הרשמה, והעלאת תוכן, מותר לכל משתמש ובלבד שגילו 13 ומעלה.
ב. משתמש אשר מוגדר בחוק כקטין, ובכלל זה משתמש אשר גילו מתחת לגיל 18, רשאי לבצע שימוש באתר ובלבד ששימוש זה ייעשה ברשות ותחת פיקוח של הורה ו\או אופוטרופוס חוקי של המשתמש.
לתשומת ליבך, באתר עשויים להופיע תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (בני 18 ומעלה), המכילים, בין היתר, חומר פורנוגראפי או כל חומר אחר אשר אינו מיועד לקטינים. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, על הוריו או על האפוטרופוס החוקי שלו בלבד. שימוש באתר פוטר את רד בורד מכל אחריות בקשר לכך.
כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות למשתמשים מגיל מסוים ומעלה. המשתמש מצהיר ומתחייב (באישור הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו) כי לא יצפה או ישתתף בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינו בגיל הנדרש, ולא יהיו למשתמש או מי מטעמו כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי רד בורד אם יעשה כך.
ג. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצע או יבצע באתר. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
ד. יחד עם זאת, אתר רד בורד רשאי למנוע השתתפות של משתמש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותו) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, וללא חובה להסביר או לנמק החלטה של האתר בענין.

משתמש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.
בשלב זה השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו של המשתמש לרד בורד, אלא אם יצויין זאת במפורש באתר ותתקבל הסכמה מפורשת של המשתמש לביצוע תשלום.
כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של רד בורד, או של צדדים שלישיים שהעניקו לרד בורד הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
מבלי לגרוע מן האמור, אתר רד בורד הוא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני משתמשים. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של רד בורד.
למרות זאת, רד בורד אינו אחראי כלפי משתמש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת למשתמש באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL).
ה. המשתמש מצהיר כי קרא והבין את כל התנאים שלהלן, והוא מסכים להם ומתחייב לקבל על עצמו את כל ההתחייבויות הנוגעות לו על-פיהם ו/או הנובעות מהם.
ו. האתר רשאי, בכל עת, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר, וכן לשנות את השעות בהן ניתן להשתמש באתר.
כמו כן, רשאי האתר, בכל עת, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש זה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יתאפשר השימוש באתר.
ז. למען הסר ספק, כל שימוש באתר ע"י המשתמש יחשב כהסכמה מראש של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או לתוספות באתר.

3. תנאי שימוש בתכנים ובמידע

א. בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות אל צוות אתר רד בורד בעמוד יצירת הקשר (בכתובת: http://www.Red-Board.co.il/Contact).
ב. משתמש שנפגע מתכני משתמשי אחרים באתר רד בורד, רשאי לפנות לצוות האתר באמצעות דף יצירת הקשר ולדווח על התוכן שלטענתו פוגע בזכויותיו. בפנייתו עליו לציין:
1- קישור למיקום המדוייק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו המשתמש מתלונן.
2- העילה המשפטית בגינה הוא פונה לאתר רד בורד ולפרט את הסיבות שבגינן מתקיימת העילה המשפטית שציין.
3- שמו המלא ופרטי התקשרות עמו לצורך בירורים, ככל שידרשו.
4- ציון במפורש על אישור לאתר רד בורד להעביר את תלונתו אל כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות המשתמש מושא הפנייה וצוות האתר. היעדר אישור זה עשוי לגרור עיכוב בטיפול בפנייה.
5- לספק כל פרט נוסף אשר עשוי להתבקש בתשובת האתר למשתמש. אי מענה עשוי להוביל לגניזת הפנייה.
אתר רד בורד אינו מתחייב מראש על פרק זמן עבור טיפול בפנייה.
על המשתמש להכיר כי בקשותיו עשויות להיות מנוגדות לזכויותיהם של משתמשים אחרים, ולכן יתכן כי יהיה על רד בורד לבדוק את הדברים גם עמם או עם צוות האתר או להודיע להם כי נתקבלה תלונה ממנו, גם אם לא אישר את העברת התלונה כנדרש לעיל.
בנוסף על המשתמש לדעת כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.
בעת הגשת תלונה לאתר רד בורד כאמור, על המשתמש להבין שמדובר בפעולה משפטית אשר יש אחריות בצידה. המשתמש יהא אחראי כלפי רד בורד על תלונתו ותוצאותיה (למשל, נזקים שיגרמו לרד בורד כתוצאה ממחיקת תוכן בעקבות תלונת המשתמש). לכן, אתר רד בורד ממליץ למשתמשיו להימנע מהגשת תלונה שאינה מבוססת ומוצדקת.
רד בורד רשאי, אך אינו חייב, להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של צוות האתר. רד בורד לא יהא חייב לעדכן את המשתמשיו קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא יהא חייב במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.
ג. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה מתבקש המשתמש למסור מידע אישי, לדוגמא, גילו ודרכי ההתקשרות עמו, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתו ובהסכמה מלאה שלו. על המשתמש לשים לב כי לא יוכל להירשם לשירות אם לא ימסר פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שמשתמש מוסר בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של רד בורד.
כל תוכן שמשתמש העלה ו\או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן), פרסומות, תכני כרטיסי עסקים (כהגדרתם להלן), דירוגי וחוות דעת עסקים (כהגדרתם להלן) או כל חומר אחר ("תכני משתמש" או "תוכן שמשתמש מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדיות של המשתמש שהעלתה אותו ו/או מסר אותו לרד בורד לצורך העלאה לאתר.
משתמש שהעלה תוכן לאתר רד בורד מקבל על עצמו שהתוכן שהעלה יהיה מוגן בהתאם להוראות רשיון "ייחוס-שיתוף זהה 3.0 לא מותאם של Creative Commons" (להלן: "הרשיון").
יחד עם זאת, משתמש שמעלה תכנים לאתר, נותן בכך את הסכמתו כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני המשתמש, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה את המשתמש בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.
ד. אתר רד בורד אינו מתחייב לאפשר למשתמש להסיר מידע שסופק על-ידו, ובכלל זה פרטים אישים ותוכן שהועלה על-ידי המשתמש.
ה. אתר רד בורד רשאי לעשות כל שימוש בתכני המשתמשים כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:
1- רד בורד רשאי להציג את תכני המשתמשים באתר ובאתרים עמם הוא מצוי בשיתוף פעולה.
2- רד בורד רשאי לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).
3- רד בורד רשאי לעשות שימוש בתכני המשתמשים לצורך יחסי ציבור.
4- כמו כן רד בורד רשאי לעשות בתכני המשתמש שימושים נוספים על פי שיקול דעתו, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני המשתמש באינטרנט.

4. הגבלת אחריות

א. משתמש רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה מפורטים סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שמשתמש אינו רשאי לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שרד בורד יהיה סבור שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש.
משתמש אינו רשאית להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.
ב. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. המשתמש לא יעביר אל האתר ו/או באמצעות האתר כל חומר שיש בו משום:
(1) פגיעה או הפרה עפ"י כל דין שהוא בזכויות האתר ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם;
(2) עבירה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או בזכויות פרסום, גסות רוח, תועבה או אי נעימות כלשהי;
(3) עידוד התנהגות המהווה עבירה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו;
(4) לא להעלות כל תוכן המסגיר פרט והעשוי לחשוף את זהותו של קטין, למעט שמו הפרטי ו/או כינויו, כגון: בית הספר שבו הוא לומד, כתובתו, שם משפחתו, כתובת המייל שלו וכיו"ב;
לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לרד-בורד;
לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה; מבלי לגרוע מן האמור, להימנע מפגיעה בזכויות מוסריות של יוצרים (אף אם בידך הרשאה לעשות שימוש ביצירה), ובין היתר להקפיד על ציון שם היוצרים לצד יצירות, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;
לא להעתיק מהאתר תכנים המפורסמים בו, לרבות תכני המשתמשים, שלא בהתאם לתנאי הרשיון תחתיו מוגן התוכן באתר; ומבלי לגרוע מכל הוראה אחר בתקנון זה, לא לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו.
לא להציב את האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת באתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמה בכתב של רד בורד.
לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו (לרבות על פי צוו איסור פרסום) או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
לא להציק או להטריד משתמשים אחרים ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" למשתמשים אחרים וכן להימנע מהצעות מגונות למשתמשים אחרים;
לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;
o לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;
o לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;
o לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
o לא להעלות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
o לסמן תכנים המיועדים למבוגרים תחת הכיתוב "למבוגרים בלבד";
o לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;
o לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
o לא לפרסם פרטים אישיים של משתמשים אחרים, לרבות זהותם של המשתמשים (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמם;
o לא לאסוף נתונים על משתמשים אחרים;
o לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
o לא להתחזות לאדם אחר, למשתמש אחראו למי מטעם רד בורד;
o לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;
o לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;
o לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
o לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם באתר תכנים של משתמש או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;
לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
ג. בכל מקרה, האתר אינו ולא יהא אחראי לכל שימוש לרעה ו/או שלא כדין, שיבוצע ע"י המשתמש באמצעות האתר.
ד. למען הסר ספק, כל שימוש באתר ע"י המשתמש אשר, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי השימוש בו ולאתר יהא שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לגבי פרסום תוכן זה.
מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאתר כל סעד חוקי העומד לרשותו בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בתנאי השימוש באתר.
ה. המשתמש מתחייב לעשות באתר אך ורק שימוש אישי ולא מסחרי, חסות, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות.
ו. המשתמש לא יסווה את מקורו של המידע המועבר לאתר.
ז. המשתמש לא יעביר מידע כוזב או מטעה לאתר או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
ח. המשתמש לא יקליד ולא יעלה לאתר כל מידע המכיל וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות זמן או רוטינות תכנות מחשב אחרות המיועדות לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר האינטרנט או למידע, או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחר.
ט. כאמור בתקנון זה, לאתר רד בורד הזכות להסיר תכנים של משתמש מהאתר או לחסום השתתפותו בו. אחריות המשתמש על התכנים שהוא מעלה לאתר, תחול בין אם רד בורד ניצל את זכותו ובין אם לאו.
משתמש שמעלה תכנים לאתר מצהיר שהוא הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינו מפר כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.
משתמש שמפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או מפר הוראה כלשהי בתקנון זה, מייפה את כוחו של רד בורד להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אל המשתמש כל תביעה בנושא.
י. באתר רד בורד עשוי להמצא תוכן אשר יתברר כפוגעני, ו\או כתוכן האסור לצפייה ו\או לשימוש על-ידי קטינים, ועל-כן אחריות השימוש באתר חלה על המשתמש בלבד, ובעת הצורך על הורה ו\או אופוטרופס המפקח על גלישה של קטין, ועל-כן לא תחול על האתר כל אחריות על השימוש באתר על-ידי משתמש.
יא. המשתמש יהא האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת חומר כלשהו באמצעותו לאתר.
כמו-כן מתחייב המשתמש לשאת בכל נזק ו/או הוצאה, שייגרמו לו ו/או לאתר ו/או לצדדים שלישיים, בין במישרין ובין בעקיפין, בעקבות השימוש בתוכן שהועבר לאתר באמצעות המשתמש.
לצורך האמור המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את רד בורד ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לרד בורד, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהמשתמש העלה או פרסם באתר ו/או כל פעולה או שימוש שמשתמש ביצע באתר ו/או בקשר להפרה של המשתמש את הוראות תקנון זה או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של רד בורד, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לרד בורד על פי כל דין.
יב. לא תקום למשתמש כל זכות לכל טענה בדבר הסתמכות על השירותים מאתר רד בורד.
יג. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את האתר, כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר.
יד. המשתמש מסכים ומבין כי במקרה ויפר את ההתחייבויותיו עפ"י תנאי שימוש זה, יהיה האתר רשאי, מבלי לגרוע בזכויות נוספות העומדות לו על-פי כל דין ו/או עפ"י תנאי שימוש זה, להפסיק את מתן השירות למשתמש לאלתר, וזאת ללא כל הודעה מראש.
המשתמש מכיר כי השימוש שהוא עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא והנו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
משתמש העושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון, פרסום באתר וכל פעולה אחרת), מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד רד בורד, מי מספקיו או מי מטעמו.
בפרט המשתמש פוטר ומשחרר את רד בורד ו\או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים, שנגרמו או ייגרמו למשתמש או לצד שלישי ואשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני המשתמשים המועלים או מופיעים באתר, לרבות תכנים שהמשתמש העלה לאה, או לשירותים באתר.
כמו-כן המשתמש פוטר את רד בורד ו\או מי מטעמו מאחריות לכל פיצוי בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לרד בורד או מי מטעמו על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להגרם.
היעדר אחריותו של רד בורד ו\או מי מטעמו יחול אף אם הפעיל ו\או יכל להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לו האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.
היעדר אחריותו של רד בורד ו\או מי מטעמו יחול אף אם ניסה רד בורד מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתמש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על רד בורד ו\או מי מטעמו.
המידע המתפרסם באתר לרבות כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות, אינו באחריותו של רד בורד ו\או מי מטעמו והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריות המשתמש בלבד.
מידע מקצועי אשר מתפרסם באתר בתחומי הרפואה, המשפט, הכלכלה או כל תחום אחר, וכן ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים, אינו מטעמו של רד בורד, אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. על המשתמש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה, זאת אף אם רד בורד הזמין את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר, ואף אם הם שייכים לצוות האתר.
רד בורד ו\או מי מטעמו אינו אחראי לנכונות המידע באתר או לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.
כל חומר פרסומי שהועלה לאתר רד בורד הוא באחריות המפרסם בלבד, אף אם קיבל לפרסום את רשות רד בורד. רד בורד אינו אחראי לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר, אין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של רד בורד לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים, ואין לראות ברד בורד כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שמשתמש יעשה בעקבות הפרסומים.
רד בורד שומר לעצמו את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שיהיה חייב במתן הסבר או נימוק.
רד בורד אינו מתחייב כי כל הקישור באתר הינם תקינים ומובילים לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו באתר של קישור מסוים לאתר אחר, או הימצאותו של אתר כלשהו המתארח בשם המתחם של האתר, אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו\או האתר המתארח אינו מפר זכויות ו\או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ורד בורד לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.
רד בורד לא שולט, לא מפקח ולא אחראי בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם קיימים קישורים באתר, אתרים המתארחים בשם המתחם של האתר, או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי. על המשתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתר אלה.
עצם קיום קישור באתר רד בורד המוביל לאתר אחר אינו מהוה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של רד בורד לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.
כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש ומתוך הכרה כי עזב את אתר רד בורד והוראות אתר רד בורד, כמפורט במסמך זה, אינן חלות עליו באתר צד שלישי. המשתמש כפוף לתנאי השימוש של האתר אליו הגיע באמצעות פתיחת הקישור ו\או הגלישה בו.
המשתמש אחראי באופן בלעדי על תכני המשתמש שהוא מעלה או מפרסם באתר.
רד בורד אינו אחראי לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמשים, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני משתמשים או בקשר עם שימוש כלשהו של המשתמש באתר.
רד בורד אינו אחראי לאבטחה, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה, שיגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהעובדה שתכני המשתמשים מופיעים ברשת האינטרנט וחשופים לצפייה ולשימוש על ידי כל משתמש אחר ברשת.
רד בורד אינו אחראי לתגובות שיעוררו תכני המשתמש או לשימוש שיעשו אחרים בתכני המשתמש.
ככל שמשתמש מתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין הצד שלישי, ורד בורד לא יהא צד להתקשרות אף אם נוצרה באמצעות האתר או באמצעות קישור ו\או פרסומת שהוצבו באתר. רד בורד אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות שיהיו למשתמש כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

5. הגנת הפרטיות

המשתמש מסכים לכך שבעת הגלישה באתר רד בורד והשימוש בשירותים הכלולים בו, רד בורד ו\או צדדים שלישיים יבצעו פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה של המשתמש והשימוש שהוא עושה בשירותים.
רד בורד רשאי להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, אשר נמסר על ידי משתמשיו בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, ובאמצעות הודעות פרטיות באתר.
המשתמש מסכים כי רד בורד ו\או מי מטעמו יעשה שימוש במידע שסיפק לו, לרבות במידע אישי, בין היתר על מנת לספק לו את המידע, השירותים והפרטים שביקש. בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין וצרכי רד בורד.
המשתמש נותן לרד בורד את הסכמתו לחשוף ו\או להעביר את פרטיו וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביו, במקרים המפורטים להלן:
א. יובהר בזאת שבמידה ויינתן צו בית משפט או כל ערכאה מוסכמת אחרת, ו\או במסגרת הליכים משפטיים, יעביר אתר רד בורד, כל תוכן ומידע המצוי באתר, לרבות פרטים אישיים של משתמשים, ותוכן אשר הועלה לאתר על-ידי משתמשים, ולא תישמע על כך כל טענה מאת המשתמשים ו/או צדדים שלישיים.
ב. במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין רד בורד.
ג. במקרה שהמשתמש יפר הוראה הקבועה בתקנון זה.
ד. במקרה שרד בורד, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלו או של כל אחד אחר.
ה. במקרה של מיזוג פעילותו של רד בורד, כולו או חלקו, עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותו של רד בורד, כולה או חלקו, לצד שלישי, ו\או לגוף אשר לו הוא ממחה את הזכויות הניתנות לו מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו\או לצד שלישי המספק לו שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.
(א) המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים על-מנת להגן על האתר והמידע שבו.
(ב) למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש, שעל-אף האמצעים אותם נוקט האתר לשם אבטחת המידע, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע שבאתר.
(ג) אשר-על-כן, המשתמש מצהיר ומסכים, כי לא תחול על האתר כל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו בעקבות פריצה ו/או חדירה כאמור, ובעקבות העברת מידע הקשור אליו או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מפריצה ו\או חדירה כזו והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו ו/או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

6. זכויות יוצרים וקניין רוחני

א. על המשתמש חל איסור לעלות לאתר כל תוכן עליו אין למשתמש זכויות קניין רוחני כלשהן.
ב. אתר רד בורד לא יהיה אחראי בשום מקרה בעבור אף טענה ו\או קביעה של פגיעה ו\או הפרה של זכויות קניין רוחני בשל שימושו של משתמש בשירותי האתר, ובשל תוכן שהועלה ו\או יועלה על-ידי משתמש לאתר.
ג. האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תמונות, וידאו, גרפיקה, אשר נמצאים בבעלותם של צדדים שלישיים. כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כמכלול אחד.
ד. המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, של נתוני מידע הקיימים מהאתר אל מחשבו בהתאם לתנאי רשיון זכויות היוצרים.
ה. השימוש באתר אין בו בכדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובתוכנו של האתר בכלל.
ו. המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי האתר ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בשימוש ובתכנים שבאתר.

7. סיום ההתקשרות

א. אתר רד בורד רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במסירת הודעה כלשהי, מראש ולאחר מעשה, לכל גורם באשר הוא, לחסום ו\או להגביל משתמש משימוש באתר ובחלקים ממנו, ו\או למחוק חשבונו של משתמש על כל מידע אשר סופק על-ידי המשתמש לרבות מידע אישי ותוכן שהועלה על-ידו לאתר.
ב. בלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, האתר יהיה רשאי להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי
וללא מתן כל התראה מראש, את פעילותו, כולה או מקצתה, בלי שיינקטו כנגדו כל סעדים.

8. תניית שיפוט

תנאי השימוש הנ"ל כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך בקשר עם תנאי שימוש אלו תהיה נתונה לבית המשפט בירושלים.
על חוזה זה יחולו כל החובות החקוקות.

9 . בשאלות או בעיות הקשורות באתר זה, ניתן לפנות לאתר בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בדף יצירת קשר באתר.

הרשמה לאתר כמוה כאישור קריאת מסמך
תנאי השימוש באתר והסכמה לתנאיו